Author: admin

สรุปผลการประชุมการจัดเวทีประชุมประชาคมเพื่อสำรวจความคิดเห็นของประชาชน ในการขอให้พื้นที่การเลี้ยงสุกรในพื้นที่ และ การขอให้พื้นที่สาธารณะประโยชน์

ดาวน์โหลดรายงานการประชุม