Author: admin

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านโคก เรื่อง กำหนดให้สถานที่ราชการ สถานศึกษาในสังกัด สถานที่สาธารณะ เป็นเขตปลอดบุหรี่ และเขตสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่

CopieurSHARP@ccomptes.fr_20220601_165927