Author: admin

ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างหอถังสูง ระบบประปาหมู่บ้าน บ้านดอนเดื่อ หมู่ที่ 4

คลิกรายละเอียดที่นี่      img013

โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ตำบลบ้านโคก

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563 นายนิติพัฒน์ ลีลาเลิสแล้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานเปิดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2563 (บำบัดทุกข์ บำรุงสุขและให้บริการประชาชนจังหวัดอุดรธานี) บูรณาการร่วมกันกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ( พอ.สว.) ณ โรงเรียนบ้านดอนบาก หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านโคก อำเภอสรา้งคอม จังหวัดอุดรธานี

Udon Go Clean

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563 เทศบาลตำบลบ้านโคก ได้จัดกิจกรรม Udon Go Clean โดย นายนิติพัฒน์ ลีลาเลิสแล้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรมในครั้งนี้ โดยมีผู้ร่วมกิจกรรม หัวส่วนราชการ ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นักเรียนและประชาชน ณ วัดศิริธรรมคุณ บ้านดอนบาก หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านโคก อำเภอสรา้งคอม จังหวัดอุดรธานี

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่องการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดอุดรธานี

ด้วยเทศบาลตำบลบ้านโคก  ได้รับแจ้งจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุดรธานี ว่าประธานกรรมการการเลือกตั้ง  ได้ลงนามในประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง  เรื่องการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดอุดรธานี จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการก่อสร้างหอถังสูง ระบบประปาหมู่บ้าน บ้านดอนเดื่อ หมู่ที่ 4 ประจำปี 2563 และโครงการเสริมผิวจราจรแบบ Asphaltic concreate ถนนสายลาดยางดอนเดื่อ-ดอนบาก ประจำปีงบประมาณ 2563

  คลิกรายละเอียด    img006

 

โครงการพยุงไทยถวายองค์พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 13  สิงหาคม  2563  เทศบาลตำบลบ้านโคก ได้จัดโครงการพยุงไทยถวายองค์พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  12  สิงหาคม  ประจำปี  2563  ณ  ป่าชุมชนบ้านดอนเดื่อ  หมู่ที่  4  ตำบลบ้านโคก อำเภอสร้างคอม  จังหวัดอุดรธานี   โดยมี  คณะผู้บริหาร  ผู้อำนวยการโรงเรียน  สมาชิกสภาเทศบาล  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  อสม.  อปพร.  นักเรียน  และประชาชน  ร่วมกิจกรรม ในครั้งนี้

โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ปีงบประมาณ 2563

วันที่ 31  กรกฎาคม  2563  นายกิติธัช  พรนภาลัย  ปลัดอำเภอ  รักษาราชการแทนนายอำเภอสร้างคอม เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก  ประจำปี 2563   ณ  โรงเรียนบ้านดอนบาก  ตำบลบ้านโคก อำเภอสร้างคอม  จังหวัดอุดรธานี   โดยมี  คณะผู้บริหาร  ผู้อำนวยการโรงเรียน  สมาชิกสภาเทศบาล  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  อสม.  อปพร.  นักเรียน  และประชาชน  ร่วมกิจกรรม

 

ลานกีฬาอเนกประสงค์

 

ลานกีฬาอเนกประงค์สำหรับให้ประชาชน ประจำหมู่บ้าน

บ้านนาน้ำชุ่ม

                   

                   

 

บ้านดอนบาก

                                                        

 

บ้านหนอไผ่

 

บ้านดอนเดื่อ

     

 

เทศบาลตำบลบ้านโคก