Day: มิถุนายน 9, 2020

ประกาศกำหนดส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ

               ประกาศเทศบาลตำบลบ้านโคก

เรื่อง   กำหนดโครงสร้างส่วนราชการเทศบาลตำบลบ้านโคก

          ด้วย ก.ท.ได้ประกาศเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเทศบาลจากเดิมให้เป็นไปตามขนาดเทศบาล คือ ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ แก้ไขให้เป็นไปตามประเภทเทศบาล คือ เทศบาลประเภทสามัญเทศบาลสามัญ ระดับสูง  เทศบาลประเภทพิเศษ และเทศบาลประเภทพิเศษ ระดับสูง ตามประกาศ ก.ท. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการจำแนกตามตำแหน่งจากระบบซีเป็นระบบแท่งจึงแก้ไขเปลี่ยนแปลง การกำหนดงาน กำหนดตำแหน่ง และระดับ ให้เหมาะสมกับขนาดหน่วยงานและกำลังพล เพื่อให้สอดคล้องกับระบบจำแนกตำแหน่งที่กำหนดขึ้นใหม่

อาศัยความตามมาตรา ๑๕ประกอบมาตรา ๒๔ วรรคเจ็ด แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ และมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุดรธานี เห็นชอบในการปรับปรุงแผนอัตรากำลัง ฉบับที่ ๒/๒๕๕๙ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๙ เทศบาลตำบลบ้านโคกจึงประกาศโครงสร้างส่วนราชการตามกรอบอัตรากำลังใหม่และอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนราชการภายในเทศบาล  ดังนี้

.  สำนักปลัด

๑.๑  งานบริหารงานทั่วไป

๑.๒  งานบริหารงานบุคคล

๑.๓  งานนโยบายและแผน

๑.๔  งานกฎหมายและคดี

๑.๕  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

๑.๖  งานสวัสดิการสังคม

๑.๗  ส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาอาชีพ

๑.๘ งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๑.๙  งานที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบของส่วนราชการอื่นๆ

.  กองคลัง

๒.๑ งานการเงิน

๒.๒ งานบัญชี

๒.๓ งานกิจการพานิชย์

๒.๔ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้

๒.๕ งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

.  กองช่าง

๓.๑ งานก่อสร้าง ออกแบบและควบคุมอาคาร

๓.๒ งานสำรวจแผนที่

๓.๓ งานสาธารณูปโภค

๓.๔ งานจัดสถานที่และการไฟฟ้า

๓.๕.งานสวนสาธารณะ

๓.๖ งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

 

๔.กองการศึกษาฯ

๔.๑ งานบริหารการศึกษา

๔.๒ งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๔.๓ งานกีฬาและนันทนาการ

๔.๔ งานกิจการโรงเรียน

๔.๕ งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

๔.๖ งานการเงินและบัญชี

๔.๗ งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

 

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

 

ประกาศ   ณ   วันที่   ๒  เดือน ตุลาคม   พ.ศ.๒๕๖๑

.                  (นายชัยสิทธิ์   ประสิทธิ์)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านโคก

 

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม