Month: กรกฎาคม 2020

ขอเชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านโคก สมัยสามัญ สมัยที่  2  / 2562   (ครั้งที่ 1)

ที่ อด 85004 / 3                                                                                       สำนักงานสภาเทศบาลบ้านโคก

อำเภอสร้างคอม  จังหวัดอุดรธานี  41260

20    พฤษภาคม    2563

เรื่อง      ขอเชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านโคก สมัยสามัญ สมัยที่  ๒  / 2562   (ครั้งที่1)

เรียน     กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน/ประธานประชาคม/หัวหน้าส่วนราชการ

สิ่งที่ส่งมาด้วย     1.สำเนาประกาศสภา ทต.บ้านโคก สมัยสามัญ ประจำปี  2 /2563             จำนวน      1  ฉบับ

2.ระเบียบวาระการประชุม                                                                    จำนวน      1  ฉบับ

3.สำเนารายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ 1 ประจำปี 2563 (ครั้งที่1)       จำนวน     1  ชุด

4.เอกสารพิจารณาทำกิจการนอกเขต                                                     จำนวน      1  ชุด

5.เอกสารพิจารณาโครงการโอนงบประมาณประจำปี 2563                        จำนวน      1  ชุด

6.บันทึกหลักการและเหตุผลเทศบัญญัติควบคุมตลาด พ.ศ. 2563                 จำนวน      1 ชุด

 

ตามที่สภาเทศบาลตำบลบ้านโคก ได้กำหนดวันประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านโคก สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.2563  มีกำหนด 30 วัน ตั้งแต่วันที่ 1 – 30   พฤษภาคม   2563  ไปแล้วนั้น

ในการนี้ ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านโคก จึงขอเรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2   ประจำปี 2563  และขอนัดประชุม (ครั้งที่ 1)  ในวันที่   25   พฤษภาคม  2563  เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านโคก  โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14 ) พ.ศ. 2562  และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547  และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 23

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

ขอแสดงความนับถือ

สะเปญ  ทองสุขโข

( นายสะเปญ  ทองสุขโข )

ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านโคก

 

 

 

สำนักปลัด (งานสภาฯ)

ทต.บ้านโคก

โทร.042-145258

ขอเชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านโคก สมัยสามัญ สมัยที่  1  / 2562  (ครั้งที่1)   

ที่ อด 85004 / 1                                                                                     สภาเทศบาลตำบลบ้านโคก

อำเภอสร้างคอม  จังหวัดอุดรธานี  ๔๑๒๖๐

20     กุมภาพันธ์    2562

เรื่อง      ขอเชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านโคก สมัยสามัญ สมัยที่  1  / 2562  (ครั้งที่1)

เรียน     กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน/ประธานประชาคม/หัวหน้าส่วนราชการ

สิ่งที่ส่งมาด้วย     1.สำเนาประกาศสภา ทต.บ้านโคก สมัยสามัญ ประจำปี  1 /2562    จำนวน    1   ฉบับ

2.ระเบียบวาระการประชุม                                                     จำนวน    1   ฉบับ

3.สำเนารายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ ครั้งที่ 4 ประจำปี ­๒๕61   จำนวน    1   ชุด

4.ร่างเทศบัญญัติการขุดดินถมดิน                                              จำนวน    1   ชุด

5.รายงานทรัพย์สินชำรุดเสียหาย                                              จำนวน    1   ชุด

6.ใบประมาณการราคา ปร.4 / ปร.5                                              จำนวน    1   ชุด

7.รายการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562                             จำนวน    1   ชุด

ตามที่สภาเทศบาลตำบลบ้านโคก ได้กำหนดวันประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562  ในระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม  นั้น

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13 ) พ.ศ. 2552  และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ 23   ประธานสภานัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่  1   ประจำปี 2562  ครั้งที่ 1 ในวันที่  27     กุมภาพันธ์  2562   เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านโคก รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

 

ขอแสดงความนับถือ

สะเปญ  ทองสุขโข

( นายสะเปญ  ทองสุขโข )

ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านโคก

 

สำนักปลัด (งานสภาฯ)

ทต.บ้านโคก

โทร.๐๔๒-๑๔๕๒๕๘

 

ขอเชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านโคก สมัยสามัญ สมัยที่  4  / 2562   (ครั้งที่ 1)  

ที่ อด 85004 /                                                                                       สำนักงานสภาเทศบาลบ้านโคก

อำเภอสร้างคอม  จังหวัดอุดรธานี  ๔๑๒๖๐

ธันวาคม    2562

เรื่อง      ขอเชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านโคก สมัยสามัญ สมัยที่  4  / 2562   (ครั้งที่ 1)

เรียน     สมาชิกสภา ทต.บ้านโคก เขตที่………….. หมู่ที่………

สิ่งที่ส่งมาด้วย     1.สำเนาประกาศสภา ทต.บ้านโคก สมัยสามัญ ประจำปี  4 /2562             จำนวน      1      ฉบับ

2.ระเบียบวาระการประชุม                                                                     จำนวน      1      ฉบับ

3.สำเนารายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ 3 ประจำปี 2562 (ครั้งที่ 2)      จำนวน      1    ชุด

4.  (ร่าง) เทศบัญญัติตำบลบ้านโคก เรื่อง การควบคุม การขุดและการถมดิน จำนวน     1     ชุด

5. (ร่าง) เทศบัญญัติตำบลบ้านโคก เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย          จำนวน      1    ชุด

6.(ร่าง) เทศบัญญัติตำบลบ้านโคก เรื่อง การควบคุมสถานที่กิจการและดำเนินกิจการรับ

ซื้อหรือสะสมยางก้อน หรือยางก้อนถ้วย (ขี้ยาง) หรือน้ำยาง ยางแผ่น    จำนวน     1   ชุด

7. (ร่าง) เทศบัญญัติตำบลบ้านโคก เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ จำนวน 1 ชุด

8.เอกสารรับโอนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองทุน สปสช. เป็นทรัพย์สินของเทศบาล   จำนวน  1 ชุด

9.เอกสารประกอบการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563   จำนวน   1  ชุด

10.รายงานผลการติดตามและประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี2562 จำนวน  1  ชุด

11.สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2562                                     จำนวน  1 ชุด

ตามที่สภาเทศบาลตำบลบ้านโคก ได้กำหนดวันประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านโคก สมัยสามัญ สมัยที่ 4ประจำปี พ.ศ.๒๕62  มีกำหนด 30 วัน ตั้งแต่วันที่ 1-30   ธันวาคม  2562  ไปแล้วนั้น

ในการนี้ ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านโคก จึงขอเรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4   ประจำปี 2562  และขอนัดประชุม (ครั้งที่ 1)  ในวันที่  25  ธันวาคม  2562  เวลา 09.00น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านโคก  โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13 ) พ.ศ. 2552  และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547  และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ ๒๓

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

ขอแสดงความนับถือ

สะเปญ  ทองสุขโข

( นายสะเปญ  ทองสุขโข )

ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านโคก

 

สำนักปลัด (งานสภาฯ)

ทต.บ้านโคก

โทร.042-145258

ขอเชิญร่วมประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านโคก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 / 2562 (ครั้งที่ 1)

ที่ อด 85004 /                                                                                        สำนักงานสภาเทศบาลบ้านโคก

อำเภอสร้างคอม  จังหวัดอุดรธานี  41260

สิงหาคม    2562

เรื่อง      ขอเชิญร่วมประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านโคก สมัยสามัญ สมัยที่  3  / 2563   (ครั้งที่ 1)

เรียน      กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน /ประธานประชาคม/หัวหน้าส่วนราชการ

สิ่งที่ส่งมาด้วย     1.ระเบียบวาระการประชุม                                                     จำนวน      1    ฉบับ

2.สำเนารายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัย 2 /2562  (ครั้งที่ 1)   จำนวน     1     ชุด

3.ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563                         จำนวน     1     ชุด

4.เอกสารประกอบการพิจารณาร่างเทศบัญญัติฯ ประจำปี 2563            จำนวน     1     ชุด

– สำเนาโครงการต่างๆ

– แบบ ปร.4 / ปร.5

ตามที่สภาเทศบาลตำบลบ้านโคก ได้กำหนดวันประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านโคก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2562  มีกำหนด 30 วัน ตั้งแต่วันที่ 1- 30   สิงหาคม   2563  ไปแล้วนั้น

ดังนั้น สภาเทศบาลตำบลบ้านโคก จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมสภา สมัยสามัญ   สมัยที่ 3 / 2562  (ครั้งที่ 1 ) ในวันที่  11  สิงหาคม   2562   เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านโคก รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

สะเปญ  ทองสุขโข

( นายสะเปญ  ทองสุขโข )

ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านโคก