ขอเชิญร่วมประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านโคก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 / 2562 (ครั้งที่ 1)

ที่ อด 85004 /                                                                                        สำนักงานสภาเทศบาลบ้านโคก

อำเภอสร้างคอม  จังหวัดอุดรธานี  41260

สิงหาคม    2562

เรื่อง      ขอเชิญร่วมประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านโคก สมัยสามัญ สมัยที่  3  / 2563   (ครั้งที่ 1)

เรียน      กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน /ประธานประชาคม/หัวหน้าส่วนราชการ

สิ่งที่ส่งมาด้วย     1.ระเบียบวาระการประชุม                                                     จำนวน      1    ฉบับ

2.สำเนารายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัย 2 /2562  (ครั้งที่ 1)   จำนวน     1     ชุด

3.ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563                         จำนวน     1     ชุด

4.เอกสารประกอบการพิจารณาร่างเทศบัญญัติฯ ประจำปี 2563            จำนวน     1     ชุด

– สำเนาโครงการต่างๆ

– แบบ ปร.4 / ปร.5

ตามที่สภาเทศบาลตำบลบ้านโคก ได้กำหนดวันประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านโคก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2562  มีกำหนด 30 วัน ตั้งแต่วันที่ 1- 30   สิงหาคม   2563  ไปแล้วนั้น

ดังนั้น สภาเทศบาลตำบลบ้านโคก จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมสภา สมัยสามัญ   สมัยที่ 3 / 2562  (ครั้งที่ 1 ) ในวันที่  11  สิงหาคม   2562   เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านโคก รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

สะเปญ  ทองสุขโข

( นายสะเปญ  ทองสุขโข )

ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านโคก

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *