ขอเชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านโคก สมัยสามัญ สมัยที่  4  / 2562   (ครั้งที่ 1)  

ที่ อด 85004 /                                                                                       สำนักงานสภาเทศบาลบ้านโคก

อำเภอสร้างคอม  จังหวัดอุดรธานี  ๔๑๒๖๐

ธันวาคม    2562

เรื่อง      ขอเชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านโคก สมัยสามัญ สมัยที่  4  / 2562   (ครั้งที่ 1)

เรียน     สมาชิกสภา ทต.บ้านโคก เขตที่………….. หมู่ที่………

สิ่งที่ส่งมาด้วย     1.สำเนาประกาศสภา ทต.บ้านโคก สมัยสามัญ ประจำปี  4 /2562             จำนวน      1      ฉบับ

2.ระเบียบวาระการประชุม                                                                     จำนวน      1      ฉบับ

3.สำเนารายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ 3 ประจำปี 2562 (ครั้งที่ 2)      จำนวน      1    ชุด

4.  (ร่าง) เทศบัญญัติตำบลบ้านโคก เรื่อง การควบคุม การขุดและการถมดิน จำนวน     1     ชุด

5. (ร่าง) เทศบัญญัติตำบลบ้านโคก เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย          จำนวน      1    ชุด

6.(ร่าง) เทศบัญญัติตำบลบ้านโคก เรื่อง การควบคุมสถานที่กิจการและดำเนินกิจการรับ

ซื้อหรือสะสมยางก้อน หรือยางก้อนถ้วย (ขี้ยาง) หรือน้ำยาง ยางแผ่น    จำนวน     1   ชุด

7. (ร่าง) เทศบัญญัติตำบลบ้านโคก เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ จำนวน 1 ชุด

8.เอกสารรับโอนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองทุน สปสช. เป็นทรัพย์สินของเทศบาล   จำนวน  1 ชุด

9.เอกสารประกอบการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563   จำนวน   1  ชุด

10.รายงานผลการติดตามและประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี2562 จำนวน  1  ชุด

11.สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2562                                     จำนวน  1 ชุด

ตามที่สภาเทศบาลตำบลบ้านโคก ได้กำหนดวันประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านโคก สมัยสามัญ สมัยที่ 4ประจำปี พ.ศ.๒๕62  มีกำหนด 30 วัน ตั้งแต่วันที่ 1-30   ธันวาคม  2562  ไปแล้วนั้น

ในการนี้ ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านโคก จึงขอเรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4   ประจำปี 2562  และขอนัดประชุม (ครั้งที่ 1)  ในวันที่  25  ธันวาคม  2562  เวลา 09.00น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านโคก  โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13 ) พ.ศ. 2552  และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547  และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ ๒๓

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

ขอแสดงความนับถือ

สะเปญ  ทองสุขโข

( นายสะเปญ  ทองสุขโข )

ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านโคก

 

สำนักปลัด (งานสภาฯ)

ทต.บ้านโคก

โทร.042-145258

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *