ขอเชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านโคก สมัยสามัญ สมัยที่  1  / 2562  (ครั้งที่1)   

ที่ อด 85004 / 1                                                                                     สภาเทศบาลตำบลบ้านโคก

อำเภอสร้างคอม  จังหวัดอุดรธานี  ๔๑๒๖๐

20     กุมภาพันธ์    2562

เรื่อง      ขอเชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านโคก สมัยสามัญ สมัยที่  1  / 2562  (ครั้งที่1)

เรียน     กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน/ประธานประชาคม/หัวหน้าส่วนราชการ

สิ่งที่ส่งมาด้วย     1.สำเนาประกาศสภา ทต.บ้านโคก สมัยสามัญ ประจำปี  1 /2562    จำนวน    1   ฉบับ

2.ระเบียบวาระการประชุม                                                     จำนวน    1   ฉบับ

3.สำเนารายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ ครั้งที่ 4 ประจำปี ­๒๕61   จำนวน    1   ชุด

4.ร่างเทศบัญญัติการขุดดินถมดิน                                              จำนวน    1   ชุด

5.รายงานทรัพย์สินชำรุดเสียหาย                                              จำนวน    1   ชุด

6.ใบประมาณการราคา ปร.4 / ปร.5                                              จำนวน    1   ชุด

7.รายการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562                             จำนวน    1   ชุด

ตามที่สภาเทศบาลตำบลบ้านโคก ได้กำหนดวันประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562  ในระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม  นั้น

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13 ) พ.ศ. 2552  และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ 23   ประธานสภานัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่  1   ประจำปี 2562  ครั้งที่ 1 ในวันที่  27     กุมภาพันธ์  2562   เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านโคก รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

 

ขอแสดงความนับถือ

สะเปญ  ทองสุขโข

( นายสะเปญ  ทองสุขโข )

ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านโคก

 

สำนักปลัด (งานสภาฯ)

ทต.บ้านโคก

โทร.๐๔๒-๑๔๕๒๕๘

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *