ขอเชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านโคก สมัยสามัญ สมัยที่  2  / 2562   (ครั้งที่ 1)

ที่ อด 85004 / 3                                                                                       สำนักงานสภาเทศบาลบ้านโคก

อำเภอสร้างคอม  จังหวัดอุดรธานี  41260

20    พฤษภาคม    2563

เรื่อง      ขอเชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านโคก สมัยสามัญ สมัยที่  ๒  / 2562   (ครั้งที่1)

เรียน     กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน/ประธานประชาคม/หัวหน้าส่วนราชการ

สิ่งที่ส่งมาด้วย     1.สำเนาประกาศสภา ทต.บ้านโคก สมัยสามัญ ประจำปี  2 /2563             จำนวน      1  ฉบับ

2.ระเบียบวาระการประชุม                                                                    จำนวน      1  ฉบับ

3.สำเนารายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ 1 ประจำปี 2563 (ครั้งที่1)       จำนวน     1  ชุด

4.เอกสารพิจารณาทำกิจการนอกเขต                                                     จำนวน      1  ชุด

5.เอกสารพิจารณาโครงการโอนงบประมาณประจำปี 2563                        จำนวน      1  ชุด

6.บันทึกหลักการและเหตุผลเทศบัญญัติควบคุมตลาด พ.ศ. 2563                 จำนวน      1 ชุด

 

ตามที่สภาเทศบาลตำบลบ้านโคก ได้กำหนดวันประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านโคก สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.2563  มีกำหนด 30 วัน ตั้งแต่วันที่ 1 – 30   พฤษภาคม   2563  ไปแล้วนั้น

ในการนี้ ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านโคก จึงขอเรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2   ประจำปี 2563  และขอนัดประชุม (ครั้งที่ 1)  ในวันที่   25   พฤษภาคม  2563  เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านโคก  โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14 ) พ.ศ. 2562  และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547  และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 23

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

ขอแสดงความนับถือ

สะเปญ  ทองสุขโข

( นายสะเปญ  ทองสุขโข )

ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านโคก

 

 

 

สำนักปลัด (งานสภาฯ)

ทต.บ้านโคก

โทร.042-145258

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *