วิสัยทัศน์และภารกิจ

 

วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคก

“ ท้องถิ่นน่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง สิ่งแวดล้อมดี คนมีคุณภาพ บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม ”