การจัดการความรู้ในองค์กร (KM)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม  ตั้งอยู่ในเขตอำเภอเบญจลักษ์  จังหวัดศรีสะเกษ  มีพื้นที่ทั้งหมด58.88 ตารางกิโลเมตรหรือ36,800ไร่ ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูงมีลูกคลื่นลอนเตี้ยสลับกันไป อยู่สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง138 เมตร สภาพดินส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนทรายความอุดมสมบูรณ์ค่อนข้างต่ำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือมมีหมู่บ้านในเขตการปกครอง  จำนวน  13  หมู่บ้าน  ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีเกษตรกรรม  ได้แก่  การปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์  รองลงมาคืออาชีพรับจ้างทั่วไป  ค้าขาย  และรับราชการ  พืชเศรษฐกิจที่สำคัญ  ได้แก่  ข้าวนาปี  ยางพารา  พริก  และหน่อไม้ฝรั่ง  สัตว์ที่นิยมเลี้ยงได้แก่  ไก่  เป็ด  วัว  ควาย  สุกร  โดยเกษตรกรส่วนใหญ่จะปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ควบคู่กันไป  โดยนิยมเลี้ยง  วัว  ควาย  ไว้ครัวเรือนละ 5–10  ตัว  เพื่อเอามูลสัตว์ไว้ใส่พืชผลทางการเกษตรและขายตัวสัตว์เป็นรายได้ของครอบครัวอีกทางหนึ่ง  เป็ด  ไก่ นิยมเลี้ยงไว้เพื่อบริโภคในครัวเรือนเหลือจากนั้นจึงขาย แต่ก็มีบางส่วนที่เลี้ยงเป็นอาชีพหลักในระบบฟาร์ม  ซึ่งจากข้อมูล  ปี  2550  มีผู้ประกอบการฟาร์มเลี้ยงไก่เนื้อในเขตตำบลหนองงูเหลือมอยู่  จำนวน  10  ราย


bn1

เขตการปกครอง
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือมมีหมู่บ้านในเขตการปกครอง จำนวน ๑๓ หมู่บ้าน ดังนี้

ชื่อหมู่บ้าน             หมู่ที่   
พื้นที่           (ตร.กม.)         
เนื้อที่ (ไร่)
 บ้านหนองงูเหลือมใต้  ๑  ๗.๘๕๙ ๕,๐๓๐
 บ้านหนองงูเหลือมเหนือ  ๒  ๓.๙๕๓ ๒,๕๓๐
 บ้านหนองนกเขียน  ๓  ๔.๙๒๙ ๓,๑๕๕
 บ้านเขวาธะนัง  ๔  ๖.๘๘๒ ๔,๔๐๕
 บ้านโนนจักจั่น  ๕  ๓.๙๕๓ ๒,๕๓๐
 บ้านหนองเต่ากล  ๖  ๔.๙๒๙ ๓,๑๕๕
 บ้านโนนมีชัย  ๗  ๓.๘๐๖   ๒,๔๓๖
 บ้านห้วยเสียว  ๘ ๕.๖๖๒ ๓,๖๒๔
 บ้านหนองขาม  ๙ ๔.๗๘๒  ๓,๐๖๑
 บ้านหนองชน  ๑๐ ๓.๙๕๓  ๒,๕๓๐
 บ้านหนองงูเหลือมกลาง  ๑๑  ๒.๙๘๑    ๑,๙๐๘
 บ้านเขวาธะนังใต้  ๑๒ ๓.๘๐๖  ๒,๔๓๖
 บ้านหนองงูเหลือมพัฒนา  ๑๓ (แยกออกมาจากบ้านหนองงูเหลือมใต้  หมู่ ๑)


bn1